"La consecució d'una gran gesta no és solament gràcies a l'esforç físic i tècnic abocats, si no que també és conseqüència d'haver-ho somiat, i que aquest segon factor és tan important o més que el primer, ja que un bon entrenament i planificació pot fer-te arribar molt lluny, però mai et portarà a un somni impossible. (Walter Bonatti)".

Sheep are not pacifists are cowards (Les ovelles no son pacifistes, son covards).

The only failure is giving up (L’únic fracàs es donar-se per vençut).

L'única forma d'aconseguir l'impossible es creure que es possible.

Només aquells que s'arrisquen anar massa lluny podran saber el lluny on poden arribar.


dissabte, 2 de març de 2013

El Patrimoni històric de Reus en perill

Transcric aquí un escrit fet pel Grup d'Arqueologia del Centre de Lectura de Reus, referent a la situació de patrimoni històric de Reus i possibles actuacions.

EL PATRIMONI HISTÒRIC DE REUS EN PERILL

L'oblit del nostre patrimoni històric no és, per desgracia, cap novetat. El menyspreu sistemàtic que les diferents administracions locals han demostrat envers ell ha conduït al seu descuit, degradació i, sovint, destrucció sense que ningú se n'hagi lamentat. En molts casos, aquesta actitud s'ha volgut justificar apel·lant a un mal entès progrés. Un progrés que, en l'intent de configurar un suposat futur millor s'ha dedicat a bandejar i esborrar tot rastre del nostre passat, tot allò que forma part de la memòria col·lectiva dels reusencs. Neix d'aquí un discurs pervers en el que es contraposa el desenvolupament ciutadà a la preservació dels béns culturals, establint un línia de demarcació que divideix, arbitràriament, allò que, sota un prisma purament mercantilista, és útil i digne de conservar-se, d'allò que resulta del tot prescindible i, en conseqüència, susceptible de ser arrasat. Sense anar més lluny, les restes arqueològiques aparegudes al Pallol constitueixen un clar exemple de l'aplicació d'aquestes polítiques i, malauradament, no en són l'únic. Però si això tenia lloc en èpoques de certa bonança econòmica, ara, en un context en què el neoliberalisme ha trobat un terreny adobat per aplicar el seus postulats més salvatges sense cap mena de restricció, l'ofensiva ha cobrat una nova empenta. I novament, el patrimoni històric dels reusencs esta essent una de les seves víctimes predilectes, contemplat, més que mai, des d'una òptica utilitarista que esgrimeix com a màxima allò de "si dóna diners és bo, si genera despesa és dolent". L'atac contra uns béns que, recordem, pertanyen al conjunt de la ciutadania, queda palès en les decisions preses per l'actual equip de govern municipal, com el tancament “sine die” del Centre d'interpretació de la Bòbila Sugranyes o del Refugi Antiaeri de la Patacada. A això s'hi ha d'afegir el pla de reforma dels equipaments museístics de Reus, en el qual es contempla clausurar el Museu d'Art i Historia de la Plaça Llibertat i mantenir únicament en funcionament el Museu Arqueològic Salvador Vilaseca, ubicat a la Raval de Santa Anna, que, d'aplicar-se el susdit projecte, perdria el nom i la seva atribució. Així mateix, també es pretén donar una gestió privada al Centre d'Art Cal Massó, en unes condicions en què el consistori municipal restaria exclòs de tota decisió concernent als seus usos i funcions. Tot plegat, a banda de representar un atemptat contra la vida cultural de la nostra ciutat, redunda en una destrucció de llocs de treball que s'efectua per dues vies: la no cobertura de les places vacants generades per la jubilació dels seus titulars i la previsible reducció de plantilles. ·
Davant la gravetat dels fets relatats des del Grup d'Arqueologia del Centre de Lectura de Reus demanem a l'Ajuntament la immediata suspensió i retirada del Projecte de Museus i la seva substitució per un pla alternatiu que, a criteri nostre, hauria de contemplar els següents punts:
- Preservació i potenciació dels espai museístics de la ciutat, difonent-ne el seu coneixement i estima entre el poble de Reus, i inserint-los dins els itineraris turístics com una part més del circuit urbà
- Condicionament i obertura dels espais culturals de la Bòbila Sugranyes i Refugi de la Patacada, posant-los a l'abast de ser visitats sense entrebancs pels reusencs així com pels turistes. ·
- Gestió totalment municipal dels equipaments culturals públics, cercant vies que condueixin cap al seu autofinançament.
- Declaració com a Àrea d'Expectativa Arqueològica i com a BCIL de tot el centre historie de Reus, mesura que hauria d'anar acompanyada de la transferència de les competències sobre el subsòl de la Regidoria d'Urbanisme a la de Cultura. Igualment, creiem imprescindible que tota actuació en aquesta zona que comportés la remoció de terres o l'enderrocament d'edificis hauria d'estar. supervisada per un arqueòleg i subjecta a les directrius de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic
- Declaració com a BCIL dels elements patrimonials de valor històric, artístic i arqueològic situats dins el terme municipal de Reus, amb la conseqüent destinació de partides pressupostaries que en garantissin la seva correcta conservació i adequació per al gaudi de tots els reusencs i eventuals visitants.
Tot el que venim d'exposar es fonamenta en la idea que el patrimoni històric, talment com l'ensenyament, la sanitat, els recursos naturals i energètics, l'habitatge i el treball no són mercaderia posats al servei deis interessos d'uns pocs sinó béns irrenunciables que han de ser gestionats des del poble i per al poble.

I.Cabrelles, A González, G. Ortega, A. Rodríguez i M. Rovira (Grup d'Arqueologia: del Centre de Lectura de Reus)

0000000000000000000000


Foto propietat de: PATXI FOTÒGRAF

0000000000000000000000

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada